FITLIGHT® Deutschland

Een merk van de DynamicEye – Stefanie Hennigfeld

Merheimer Str. 149a

D-50733 Köln

Directeur:

Stefanie Hennigfeld +49 170 45 46 455

 

stefanie@dynamic-eye.de

 

Privacybeleid:

 

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 10 lid 3 MDStV:

Stefanie Hennigfeld 

 

Dank u voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Fitlight Deutschland een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van Fitlight Deutschland is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die onze onderneming via onze website aanbiedt, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen. De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op Fitlight Duitsland van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Fitlight Germany talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kan de overdracht van gegevens via het internet altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

 

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Fitlight Duitsland is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening bij de uitvaardiging van de gegevensbeschermingsverordening (DS-GVO) worden gebruikt. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

 

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende begrippen:

 

a) persoonsgegevens

 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

b) Betrokkene

Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 

c) verwerking

Onder verwerking wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

 

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 

g) voor de verwerking verantwoordelijke of gegevensbeheerder

De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 

h) verwerker

 

Onder "verwerker" wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

 

(i) Ontvanger

Ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 

j)      Derde

Onder derde wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

k) Toestemming

1. Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

 

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

 

Fitlight Deutschland

Een merk van DynamicEye - Stefanie Hennigfeld

Merheimer Str. 149a

D-50733 Köln

 

Directeur:

Stefanie Hennigfeld

+49 170 45 46 455

stefanie@dynamic-eye.de

 

3. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Fitlight Deutschland verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een datasubject of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

 

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Fitlight Germany geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Fitlight Deutschland enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het oog op een betere gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming, om een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

 

4. het routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of indien de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, daarin voorzien.

 

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. rechten van de betrokkene

a) Recht om bevestiging te krijgen

 

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

b) Recht van toegang

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever voor Richtlijnen en Verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de doeleinden van de verwerking

de categorieën van verwerkte persoonsgegevens

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties

indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur

het bestaan van een recht om rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking

het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie

 

 

 

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te eisen dat onjuiste persoonsgegevens over hem of haar onmiddellijk worden gecorrigeerd. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

 

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

 

 

d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)

 

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 

De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.

 

De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

 

De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GVO.

 

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 

Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

 

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

 

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene de door Fitlight Germany opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Fitlight Deutschland zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissing wordt voldaan.

 

Indien de persoonsgegevens door Fitlight Deutschland openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke voor de verwerking op grond van artikel 17, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening verplicht is de persoonsgegevens te wissen, zal Fitlight Deutschland, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen treffen, waaronder maatregelen van technische aard, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Fitlight Deutschland zal in individuele gevallen het nodige regelen.

e) Recht om verwerking te beperken

 

 

 

Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens is betrokken, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.

 

De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.

 

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

 

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

 

 

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de door Fitlight Germany opgeslagen persoonsgegevens te laten beperken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Fitlight Deutschland zal voor de beperking van de verwerking zorgdragen.

 

 

 

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

 

 

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen. Hij of zij heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

 

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgegeven, voor zover dat technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

 

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Fitlight Germany.

 

 

 

g) Recht van verzet

 

 

 

Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zich te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de verordening gegevensbescherming. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

 

Fitlight Duitsland zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

 

Indien Fitlight Duitsland persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover deze verband houden met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij Fitlight Germany bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Fitlight Germany de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

 

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door Fitlight Duitsland voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

h) geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering.

 

Elke betrokkene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Fitlight Germany passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op inspraak van de betrokkene, op een standpuntbepaling en op bezwaar tegen het besluit.

 

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

 

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

 

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

6. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

 

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, indien de betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

 

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure krijgt Facebook te horen welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.

 

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of indien de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

 

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook niet wenst, kan hij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn Facebook-account alvorens onze website op te roepen.

 

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, verschaft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

 

7. rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor onze onderneming voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I, onder b), van de GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.

 

Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn vermeld. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, DS-GVO).

 

(8) Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd.

 

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

 

9. de duur van de opslag van de persoonsgegevens.

 

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract.

 

10. wettelijke of contractuele voorschriften voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

 

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bv. fiscale voorschriften) of ook uit contractuele voorschriften kan voortvloeien (bv. informatie over de contractpartner).

 

Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.

 

Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt. 11.

 

11. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. 

Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Deze voorbeeldverklaring gegevensbescherming is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringsgenerator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die gegevensbeschermingscontroles uitvoert, in samenwerking met het media-advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE.